Misyon-Vizyon

Misyonumuz

Eğitim Misyonumuz: Toplum sağlığını yükseltmek amacıyla etkin bir tıp eğitimi verebilmek.

Araştırma Misyonumuz: Bölgesel, ulusal ve evrensel düzeyde araştırmalar yapmak, proje üretme kültürü geliştirerek süreğenliğini sağlayabilmek, disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, alt yapı imkanlarını artırarak yayın teşvik ve destek olanaklarını düzenlemektir. 

Hizmet Misyonumuz: Kurumsal değerlerimiz ışığında, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Balcalı Hastanesi olarak en üst düzeyde bilgi ve teknoloji kullanarak koruyucu hekimlik, tanı ve tedavi uygulamalarına yön vererek, hasta odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde modern ve kaliteli sağlık hizmeti üretmektir.

Vizyonumuz

Eğitim Vizyonumuz: Ülkemizde sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için Ülkenin sağlık sorunlarına duyarlı, bunlara çözüm arayabilen, etik değerleri yüksek, hümanist, koruyucu hekimliği önceleyen, güncel sağlık hizmet sunumunda gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, erken tanı ve tedavi konusunda dünyadaki gelişmeleri izleyen ve bu doğrultuda mesleki becerilerini yenileyebilen, tıbbın herhangi bir dalında kariyer planlaması yapabilecek, toplum ve hizmet sunucuları tarafından tercih edilebilecek hekimler yetiştirmek, bu hedeflere uygun tıp eğitim modelleri, programları ve politikaları geliştirmektir.

Bu doğrultuda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin hedefleri;

 

 • Sağlığın biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik bileşenlerini kavramış,
 • Güncel ve etkin sağlık hizmet sunumunda gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip,
 • Toplumun sorunlarına duyarlı,
 • Toplumun sağlık düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunan,
 • Birinci basamakta koruyucu hekimlik hizmetini önceleyen,
 • Meslektaşları ve toplumla etik ve iyi iletişim kurabilen, ekip çalışması becerileri geliştirebilen,
 • Problem çözme ve öz değerlendirme yetisine sahip,
 • Toplum ve hizmet sunucuları tarafından tercih edilen,
 • Tıbbın herhangi bir dalında kariyer planlaması yapabilen,
 • Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirerek ve bilimsel gelişmeleri izleyerek bilgiye erişebilen ve uygulamaya geçirebilen,
 • Analitik, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, iyi hekimler yetiştirmektir.Araştırma Vizyonumuz: Evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar üretmek ve bu araştırmalar için merkez olabilmektir.

Hedefler:

 1. Uluslararası, ulusal ve kurum içi proje işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması
 2. Toplumun ve bilim dünyasının yaygın olarak kullanabileceği nitelikte yayınlar üretmek
 3. Yeni ve gelişmekte olan alanlarda faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması ve desteklenmesi
 4. Fakültemiz bünyesinde çıkartılan dergilerin etki düzeylerinin arttırılması
 5. Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin sayısının arttırılması ve akademisyenlerin bilimsel etkinliklere katılımının özendirilmesi ve desteklenmesi

 


Hizmet Vizyonumuz: Ulusal ve uluslararası alanda bilgi, teknoloji kullanımı ile sağlık hizmeti sunumunda referansgösterilen bir güce ulaşmak ve sağlık hizmetinde herkesin tercih edeceği bir marka oluşturmaktır.

Hedefler:

 1. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve hizmet alt yapı ihtiyaçların giderilmesiı
 2. Öğrenci eğitimi için gerekli hasta çeşitliliğinin ve eğitim ortamlarının sağlanması ve geliştirilmesi
 3. Toplumsal eğitim, bilgilendirme ve etkileşim etkinliklerinin sayısının arttırılması
 4. Mesleki eğitim ve sertifika programlarının, sosyal sorumluluk projelerinin arttırılması
 5. Bölgesel, ulusal ve uluslararası kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde yürütülen projelerin arttırılması