Fakülte Kurulu

 

 

Fakülte Kurulu

 

 

Prof.Dr.Hilmi Serdar ÖZBARLAS

Dekan

 

Prof.Dr.Fatih KÖKSAL

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

 

Prof.Dr.Nafiz BOZDEMİR

Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

 

Prof.Dr.Osman Metin YAVUZ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

 

Prof.Dr.Aysun Hatice UĞUZ

 

 

Prof.Dr.Ayhan USAL

 

 

Prof.Dr.Erol KESİKTAŞ

 

 

Doç.Dr.Ahmet Turan EVLİCE

 

 

Doç.Dr.Bayram KELLE

 

 

Dr.Öğr.Üyesi İsa Burak GÜNEY

 

 

 

 

 

Kuruluş ve işleyişi:

Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.

Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

 

Görevleri: 

Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.